E2 Treningssenter 4.12.3 APK

E2 Treningssenter 4.12.3 Icon
  
3/5
4 Ratings
Developer
Mywellness srl
Current Version
4.12.3
Date Published
File Size
31M
Package ID
com.technogym.etreningssenter
Price
$ 0.00
Downloads
500+
Category
Android Apps
Genre
Health & Fitness

APK Version History

Version
4.12.3 (Updated)
Release Date
November 09, 2018
Requirement
Android 5.0 and up
  • E2 Treningssenter Screenshot
  • E2 Treningssenter Screenshot
  • E2 Treningssenter Screenshot
  • E2 Treningssenter Screenshot

About Radio FM 90s

E2 Treningssenter få den beste servicen fra ditt treningssenter. Både når du trener på og utenfor sentret.
Helt nytt utseende med tre hovedområder:
SENTER OMRÅDE: Finn hvilke tjenester sentret tilbyr og velg de som interesserer deg.
MIN AKTIVITET: Hva du har valgt å gjøre: Her finner du ditt treningsprogram, gruppetimer du har booket deg på, utfordringer du deltar i og andre aktiviteter du har valgt å gjøre på sentret.
RESULTATER: Se din loggbok, resultater og progresjon.
Tren med E2 Treningssenter for å samle dine MOVEs og bli mer aktiv for hver dag som går.
Få den beste opplevelsen på Technogym utstyr ved å logge deg inn med Bluetooth eller QR koden via E2 Treningssenter. Utstyret vil automatisk starte ditt program og dine resultater vil automatisk bli logget på din MyWellness konto.
Logg MOVEs manuelt eller synkroniser med andre apper som Google Fit, S-Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag and Withings.
---------------------------------
HVORFOR BRUKE E2 Treningssenter?
SENTERETS TJENESTER LETT: Via SENTRETS OMRÅDE finner du programmer, gruppetimer og utfordringer sentret tilbyr.
EN VIRITUEL TRENER SOM HJELPER DEG MED DIN TRENING: Velg enkelt hvilken treningsøkt du vil utføre i dag inne på MINE AKTIVITETER siden og la appen veiled deg gjennom økten: Appen går automatisk videre til neste øvelse og gir deg muligheten til å rangere din trening og planlegge din neste treningsøkt.
PROGRAM: Få ditt skreddersydde og komplette treningsprogram med kondisjons, styrke, gruppetimer og alle andre type aktiviteter; alle øvelsene har tilhørende bilde og video; hold oversikt over dine resultater automatisk ved å logge deg inn på Technogym utstyr, uansett hvor du er i verden.
DEN ULTIMATE GRUPPETIME OPPLEVELSEN: Bruk E2 Treningssenter for å enkelt finne de timene som interesserer deg og book deg på timen. Du vil motta påminnelser som hjelper deg med å huske timen.
UTENDØRS AKTIVITETER: Hold oversikt over dine aktiviteter som gjøres utenfor sentret via E2 Treningssenter ved å loggføre disse manuelt eller ved å automatisk overføre aktiviteter som utføres via andre apper som Google Fit, S-Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag and Withings
ENGASJERENDE: Bli med på utfordringer som ditt senter organiserer. Bli motivert ved å trene og forbedre din posisjon på resultatlisten som alltid er oppdatert
KROPPSMÅL: Hold oversikt over dine kroppsmål (Vekt, BMI, FTP verdier m.m), se din framgang over tid.E2 Fitness Center get the best service from your fitness. Both when working in and outside the center.
Completely new look with three main areas:
CENTER AREA: Find what services the center offers and select the ones that interest you.
MY ACTIVITY: What you have chosen to do: You can find your training program, group lessons you've booked you on, challenges you participate in and other activities you have chosen to do the probing.
RESULTS: See your logbook, performance and progression.
Train with E2 Center to collect your moves and become more active every day.
Get the best experience on Technogym equipment by logging in with Bluetooth or QR code via E2 Center. The equipment will automatically start your program and your results will be automatically logged in to your MyWellness account.
Sign Moves manually or synchronize with other apps like Google Fit, S-Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag and Withings.
---------------------------------
WHY USE E2 Fitness?
The center SERVICES LIGHT: Via centers AREA you can find programs, group lessons and challenges center offers.
EN VIRITUEL TRAINER THAT HELP YOU WITH YOUR TRAINING: Simply select which workout you will perform today in MY ACTIVITIES side and let the app guide you through the session: The app will automatically go on to the next exercise and allows you to rank your training and planning your next workout.
PROGRAM: Get your customized and complete training program with cardio, strength, group lessons and all other types of activities; all the exercises have corresponding image and video; keep track of your results by automatically logging into Technogym equipment, wherever you are in the world.
THE ULTIMATE GROUP TIME EXPERIENCE: Use E2 Center to easily find the hours that interest you and book you on the hour. You will receive reminders that help you remember the hour.
OUTDOOR ACTIVITIES: Keep track of your activities done outside the center via E2 Center by logging these manually or by automatic transfer activities performed by other apps like Google Fit, S-Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper , Strava, Swimtag and Withings
ENGAGING: Join challenges that your center organizes. Get motivated by training and improve your position on the leader board which is always updated
Body measurements: Keep track of your body measurements (weight, BMI, FTP values ​​statement, and more), see your progress over time.

What's New in this version